Author: fis_webadmin

เรียนสำนวนภาษาฝรั่งเศสกับอาจารย์สมบัติ เครือทอง 0

เรียนสำนวนภาษาฝรั่งเศสกับอาจารย์สมบัติ เครือทอง

Impossible n’est pas français. สวัสดีครับ ผู้สนใจภาษาฝรั่งเศสทุกท่าน จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอยู่ประมาณ 2,500 กว่าคน มีคนไทยที่แต่งงานกับชนชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาประจำชาติหรือเป็นภาษาที่สองอยู่มากพอสมควร ผมจึงคิดว่าจังหวัดภูเก็ตตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงน่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกครึ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส ประจำอยู่ที่คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเพิ่งเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรหนึ่งชื่อ หลักสูตรยุโรปศึกษา ซึ่งรายวิชาต่างๆ สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นี้เป็นต้น การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมใดๆ คงจะขาดซึ่งการศึกษาสำนวนและสุภาษิตต่างๆ ไม่ได้ ผมจึงขอนำเสนอสำนวนหรือภาษิตฝรั่งเศสแก่ผู้สนใจเพื่อเอาไว้เป็นเกร็ดความรู้ในการสนทนาภาษาฝรั่งเศสกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจะว่าไปก็มีที่มาจากทั่วโลกเช่นเดียวกัน สำนวนแรกที่ขอนำมาเปิดคอลัมน์นี้คือ Impossible n’est pas français. คำแปลตามตัวอักษรของสำนวนนี้ก็คือ “เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฝรั่งเศส” ขออธิบายไว้ก่อนว่า...

说 “一” 0

说 “一”

汉字是二维的图像,以一个如画的图像凝固语音的语义,集音义形于一身。让我们从汉字“一”开始探寻汉字的世界吧。 形:“一”字的字形经历了如下的演变: “一”的造字方法归指事。如果你站在草原上,远远望去,地平线像“一”,绵延无限; 如果你站在船头上,天际线也像“一”,无尽无休。 此外,“一”既是“生”字的最后一划,也是“死”字的第一划;既是“上”字的最下边,也是“下”字的最上边;“一”字的形象也像一个坐标。 音:汉字是属于表意系统的文字,人们不能根据某字的字形直接读出该字的音,所以给汉字注音就很必要。《说文解字》是中国第一部按部首编排的字典,著者是东汉的许慎,创稿于公元100年,宋代的徐铉对它又进行了校订。在《说文解字》徐铉校订本(公元986年)里,“一”字的发音是用“反切法”注音的。“反切法”是东汉时期产生的一种汉字注音方法,它的发明与佛教传入中国有密切的关系。 “反切法”用两个汉字为另一个汉字注音,前一个字的声母和后一个字的韵母和声调拼起来就是被切字的读音,比如:“一”的反切注音是“于悉切”,“于”的声母是y,“悉”的韵母是i,第一声,拼起来就是yī。现行的为汉字注音和拼写普通话语言的方案是《汉语拼音方案》(1958年公布),里面的“一”字发音也是Yī。 意:“惟初太始,道立于一,道分天地,化成万物。”这句话出自《说文解字》,用现代汉语说就是:宇宙最开始是混沌统一的“太始”状态,“道”(最根本的自然规律)是从这个状态开始的,然后从道分出天和地,各种事物也就形成了。”这跟“盘古开天辟地”的典故 有关, 盘古用一把大斧一划,天地分开,清气上升为天,浊气下降于地,这一划就是“一”字。所以“一”字有“最初、本源”的意义。 但是“一”字最常用的意义是“最小的正整数”,如同数字“1”。从结绳记事到图画记事,再到字体演变成小篆,“一”都是一个记数符号。 清代段玉裁的《说文解字注》(公元1815年刊行)里提到“原原本本,数始于一”也说明了这一点。 “一”在中国文化中具有一种特殊的内涵,它不仅是万物之始,也是最圆满的结果;一方面它既是最小的数字,另一方面它又是数字之首,这样又成为最大的数。“一”字还有很多意义,它们都是随着语言、思想、文化等变化引申而来的。      

Story of the Chinese Character 0

Story of the Chinese Character

The Chinese characters are two dimensional and picturesque, capturing sounds and meanings in a picture-like image. Let’s start from the Chinese character “一” to explore the world of Chinese characters. Visual Image The Chinese...

geography-vietnam-8 0

The Geography of Việt Nam

The Mekong Delta is an expansive floodplain of 40,000 sq. km. populated by over 17 million people across 13 provinces. It is responsible for 60% of Viet Nam’s rice production (90% of this is...

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน 0

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน

(บทความจากโครงการจัดการความรู้ (KM) คณะวิเทศศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 ก.พ. 2557) สภาพการณ์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในบริบทจังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบัน การมีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาต่างประเทศหนึ่งหรือสองภาษาถือได้ว่าเป็นผู้มีโอกาสมากกว่าผู้มีความรู้เพียงภาษาไทยอย่างเดียว เพราะภาษาต่างประเทศมีความสำคัญในการใช้ติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจหรือการส่งผ่านข้อมูลความรู้ในทุกด้าน ดังนั้น การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่เป็นโลกไร้พรหมแดน ในประเทศไทย การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษาได้มีมากว่า 100 ปีแล้ว ภาษาฝรั่งเศสจัดเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมภาษาหนึ่งในบรรดาภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงแม้ว่า ในขณะนี้ อำนาจทางการค้าของประเทศฝรั่งเศสไม่เจริญรุ่งเรืองดังเช่นยุคก่อน และการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส มีน้อยลง ประกอบกับการที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเช่น จีน เกาหลี มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว...

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน 0

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน

(บทความจากโครงการจัดการความรู้ (KM) คณะวิเทศศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 พ.ย. 2556) การจัดการศึกษาร่วมระหว่างคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับองค์กรการศึกษาในประเทศจีนและปัญหาการพัฒนาทักษะภาษาจีนของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจจีน และสาขาจีนศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีการทำหลักสูตรร่วมกับองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง จากสถิติของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554, 33-45) พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 สถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน 64 แห่ง มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ โดยมีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางด้านความร่วมมือทางวิชาการรวม 2,543 ฉบับ ในจำนวน MOU ทั้งหมด พบทำกับประเทศจีน...

ลักษณะสำคัญของสำนวนจีน 0

ลักษณะสำคัญของสำนวนจีน

(บทความจากโครงการจัดการความรู้ (KM) คณะวิเทศศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 ก.พ. 2557) ความแตกต่างระหว่างนิยามของสำนวนไทยและจีน นิยามสำนวนไทย – สำนวน หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความ ที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ โดยแบ่งได้ ดังนี้ – พังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม – ภาษิต หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ เช่น...