Category: KM 2556 / 1 (ดร.ศุภชัย แจ้งใจ)

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน 0

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน

(บทความจากโครงการจัดการความรู้ (KM) คณะวิเทศศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 พ.ย. 2556) การจัดการศึกษาร่วมระหว่างคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับองค์กรการศึกษาในประเทศจีนและปัญหาการพัฒนาทักษะภาษาจีนของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจจีน และสาขาจีนศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีการทำหลักสูตรร่วมกับองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง จากสถิติของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554, 33-45) พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 สถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน 64 แห่ง มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ โดยมีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางด้านความร่วมมือทางวิชาการรวม 2,543 ฉบับ ในจำนวน MOU ทั้งหมด พบทำกับประเทศจีน...

ลักษณะสำคัญของสำนวนจีน 0

ลักษณะสำคัญของสำนวนจีน

(บทความจากโครงการจัดการความรู้ (KM) คณะวิเทศศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 ก.พ. 2557) ความแตกต่างระหว่างนิยามของสำนวนไทยและจีน นิยามสำนวนไทย – สำนวน หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความ ที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ โดยแบ่งได้ ดังนี้ – พังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม – ภาษิต หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ เช่น...