Category: KM 2557 / 1 (ดร. เกศินี ชัยศรี)

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน 0

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน

(บทความจากโครงการจัดการความรู้ (KM) คณะวิเทศศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 ก.พ. 2557) สภาพการณ์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในบริบทจังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบัน การมีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาต่างประเทศหนึ่งหรือสองภาษาถือได้ว่าเป็นผู้มีโอกาสมากกว่าผู้มีความรู้เพียงภาษาไทยอย่างเดียว เพราะภาษาต่างประเทศมีความสำคัญในการใช้ติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจหรือการส่งผ่านข้อมูลความรู้ในทุกด้าน ดังนั้น การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่เป็นโลกไร้พรหมแดน ในประเทศไทย การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษาได้มีมากว่า 100 ปีแล้ว ภาษาฝรั่งเศสจัดเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมภาษาหนึ่งในบรรดาภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงแม้ว่า ในขณะนี้ อำนาจทางการค้าของประเทศฝรั่งเศสไม่เจริญรุ่งเรืองดังเช่นยุคก่อน และการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส มีน้อยลง ประกอบกับการที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเช่น จีน เกาหลี มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว...