ข่าววิเทศออนไลน์ (FIS News)

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน 0

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน

(บทความจากโครงการจัดการความรู้ (KM) คณะวิเทศศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 ก.พ. 2557) สภาพการณ์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในบริบทจังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบัน การมีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาต่างประเทศหนึ่งหรือสองภาษาถือได้ว่าเป็นผู้มีโอกาสมากกว่าผู้มีความรู้เพียงภาษาไทยอย่างเดียว เพราะภาษาต่างประเทศมีความสำคัญในการใช้ติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจหรือการส่งผ่านข้อมูลความรู้ในทุกด้าน ดังนั้น การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่เป็นโลกไร้พรหมแดน ในประเทศไทย การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษาได้มีมากว่า 100 ปีแล้ว ภาษาฝรั่งเศสจัดเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมภาษาหนึ่งในบรรดาภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงแม้ว่า ในขณะนี้ อำนาจทางการค้าของประเทศฝรั่งเศสไม่เจริญรุ่งเรืองดังเช่นยุคก่อน และการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส มีน้อยลง ประกอบกับการที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเช่น จีน เกาหลี มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว...

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน 0

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน

(บทความจากโครงการจัดการความรู้ (KM) คณะวิเทศศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 พ.ย. 2556) การจัดการศึกษาร่วมระหว่างคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับองค์กรการศึกษาในประเทศจีนและปัญหาการพัฒนาทักษะภาษาจีนของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจจีน และสาขาจีนศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีการทำหลักสูตรร่วมกับองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง จากสถิติของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554, 33-45) พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 สถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน 64 แห่ง มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ โดยมีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางด้านความร่วมมือทางวิชาการรวม 2,543 ฉบับ ในจำนวน MOU ทั้งหมด พบทำกับประเทศจีน...

ลักษณะสำคัญของสำนวนจีน 0

ลักษณะสำคัญของสำนวนจีน

(บทความจากโครงการจัดการความรู้ (KM) คณะวิเทศศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 ก.พ. 2557) ความแตกต่างระหว่างนิยามของสำนวนไทยและจีน นิยามสำนวนไทย – สำนวน หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความ ที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ โดยแบ่งได้ ดังนี้ – พังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม – ภาษิต หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ เช่น...